Společnost Activity Partner s.r.o. byla založena odborníky, kteří v oblasti pojišťovnictví mají více jak 15-ti leté zkušenosti v oblasti finančního poradenství.

Aktuality

Majetkové pojištění

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění.

Životní pojištění

Životní pojištění je smlouva mezi vlastníkem a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného.

Pojištění

Pojištění Activity Partner

Klikněte na tlačítka uvnitř nabídky s kartami:

Majetkové pojištění

Pojištění majetku je souhrnné označení pro několik odvětví neživotního pojištění. Při těchto pojištěních poskytuje pojišťovna pojistnou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení.

Sjednejte si majetkové pojištění ještě dnes, pište na info@activitypartner.cz

Životní pojištění

Životní pojištění je smlouva mezi vlastníkem a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech. Řídí se zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví.

Sjednejte si majetkové pojištění ještě dnes, pište na info@activitypartner.cz

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, který zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, či smrti pojištěného. Pojištění se může vztahovat na jednotlivce i skupinu osob. Výplata pojistného plnění po úrazu neprobíhá ihned, ale až po skončení šetření úrazu, což bývá obvykle do několika měsíců od úrazu. V případě trvalých následků se může jednat až o několik let, kdy se čeká například na výši trvalých následků, které pojistná událost způsobila. Úrazové pojištění má mezinárodní platnost. Za úraz pojišťovny obecně považují "neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt". Definice není pro všechny pojišťovny stejná, lze ji vždy najít ve všeobecných pojistných podmínkách, nejčastěji v odstavci s nadpisem "Pojistná událost". Rozsah pojistného plnění je určen pojistnou smlouvou a je omezen horní hranicí.

Sjednejte si majetkové pojištění ještě dnes, pište na info@activitypartner.cz

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, též povinné ručení, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž mj. stanoví, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Jako profesní organizaci pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tento zákon zřizuje Českou kancelář pojistitelů.

Sjednejte si majetkové pojištění ještě dnes, pište na info@activitypartner.cz

Havarijní pojištěníí

Havarijní pojištění (často označováno pojišťovnami jako kasko). Na rozdíl od povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se jedná o dobrovolné smluvní pojištění. Základní pojištění se sjednává pro minimalizaci rizik na vozidle či jeho části pro pojistná nebezpečí typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních události (označováno jako All Risk) nebo pouze pro ochranu některých z výše uvedených (např. pouze havárie či pouze odcizení). V pojistných podmínkách či v samotné pojistné smlouvě nalezneme případy, pro které toto pojištění platí.

Sjednejte si majetkové pojištění ještě dnes, pište na info@activitypartner.cz